Yr Ymddiriedolwyr

Jean BakerJean Baker
Ar ôl gyrfa gynnar mewn miwsig a theatr gyda Choleg Cerddorol Brenhinol Manceinion a Chwmni Opera Cymru fe gymhwysais fel nyrs cardio thorasig yn Ysbyty Brompton, Llundain. Bûm yn bennaeth yr Ysgol Nyrsio yn Ysbyty Glan Clwyd ac yn Ysbyty Gwynedd.
Mae gennyf Dystysgrif Uwch mewn Addysg Oedolion. Ailgychwynnais Gymdeithas Ddinesig Porthaethwy gyda grŵp o ffrindiau ac yna gofynnwyd i mi fod yn rheolwr prosiect er mwyn diogelu adeiladau glannau’r Fenai.
Yn dilyn ymgynghoriad cymunedol sefydlwyd grŵp gwarchod y Glannau a ddaeth yn 1997 yn gwmni cyfyngedig cofrestredig, Ymddiriedolaeth Treftadaeth Gymunedol Porthaethwy.


John Cole
Cefais fy nwyn i fyny yng Nghasnewydd, De Cymru ac astudiais Hanes ym Mhrifysgol Aberystwyth a Phrifysgol Ddinesig Manceinion. Bum yn rheoli llyfrgelloedd yng Nghasnewydd cyn symud i Rochdale, ger Manceinion lle bum yn gyfrifol am redeg y gwasanaeth archifau lleol. Yr oeddwn hefyd yn gyfrifol am redeg y gwasanaethau diwylliannol a thwristiaeth yn Rochdale pan agorwyd yr amgueddfa ac oriel ddarluniau  newydd a noddwyd gan y Loteri ac a agorwyd ym 2001. ‘Rwyf wedi ysgrifennu amryw o lyfrau gan gynnwys Conflict and Co-operation, Down Poorhouse Lane a Suspicious Deaths in Rochdale (!) a cynhyrchais nifer o ffilmiau a fidios hanesyddol eu naws cyn symud i Ynys Môn gyda’m gwraig, Sue. Ers hynny yr wyf wedi bod yn gysylltiedig â archifau cymunedol ac ymunais â Threftadaeth y Fenai yn 2015. Mae fy niddordebau yn cynnwys ymchwilio hanesyddol, cerdded, jas a llyfrau comic Americanaidd.    

Kerry Evans


Wendy Faulkner


David HallDavid Hall
‘Rwyf yn berson graddedig mewn Peirianneg Sifil ag Adeiladol o Brifysgol Sheffield, ac yn beiriannwr sifil siartredig. ‘Rwyf wedi treulio gydol fy mywyd yn gweithio gydag awdurdodau lleol; y 25 blwyddyn gyntaf yn dylunio a rheoli priffyrdd yng Nghymru a Lloegr, ac wedyn, am gyfnod byr fel peiriannwr trefol. Am y 12 mlynedd diwethaf, ‘rwyf wedi bod yn gweithio’n rhan amser ar weithgareddau Amddiffynfeydd Arfordirol.
Cefais fy nghyflwyno i Ynys Môn ar ddiwedd y 60au gan fy mriod, dynes o’r ynys, ac mae fy edmygedd a ddiddordeb yn y pontydd wedi tyfu ers hyny. ‘Rwyf wedi hwylio a rasio ar yr Afon Menai am y 15 mlynedd diwethaf, a symudais i fyw ar yr ynys yn 2010.

Gareth Jones
‘Rwyf yn beiriannydd sifil siartedig gyda gradd mewn Peirianneg Sifil, yn enediogol o Ben Llŷn ond yn byw ym Mangor ers 34 mlynedd. Mae fy nghefndir yn y diwydiant dŵr yn benodol ond mae gennyf brofiad mewn strwythurau a phriffyrdd yn ogystal. Bum yn gweithio am bron i 40 mlynedd ar gynlluniau amrywiol yn Lloegr a’r Alban ond yn fwyaf yng Ngogledd Cymru. Ers i mi ymddeol mae fy mywyd yn brysur gyda dyletswyddau bod yn daid a gweithgareddau gwirfoddol eraill. Ymunais ag Ymddiriedolaeth Y Fenai fel gwirfoddolwr ac wedyn ymddiriedolwr gan fy mod yn edmygydd mawr o beiriannwyr fel Telford a Stephenson a’r gwaith arloesol a wnaethant mewn oes heb y dechnoleg sydd gennym ni heddiw. ‘Roeddwn hefyd yn awyddus i greu ymwybyddiaeth o’r dreftadaeth yr ydym mor ffodus i fod yn rhan ohoni yn yr ardal yma.

Warren Kovach
Cefais fy ngeni a’m magu yn UDA ond rwyf yn byw ym Môn er 1992. Yn wreiddiol roeddwn yn ymchwilydd ac yn ddarlithydd mewn bioleg, ecoleg a phaleontoleg ond yn ddiweddarach newidiais i weithio ar ddatblygu meddalwedd gwyddonol ar gyfer cyfrifiaduron. Ar ôl symud i Ynys Môn dechreuais ddysgu am ei hanes a’i thirlun. Datblygais y safwe boblogaidd Anglesey-History.co.uk ac yn ddiweddar cyhoeddais y llyfr Anglesey Through Time – hanes Môn mewn lluniau – trwy gyfosod dau lun, un hen ac un newydd o’r un lle.

Paul Smith
Yr wyf yn dod yn wreiddiol o Lerpwl. Wedi i mi raddio mewn Physeg bum yn gweithio i’r “Soil Survey” dros Loegr a Chymru a sefydlais labordy Physeg lle bum yn cario allan gwaith ymchwil a arweiniodd at radd M.Phil. Ar ôl bod yn gweithio ar gynllun dyfrhau yn Iran a gwneud cwrs gradd bellach mewn Peirianneg Dŵr a Phridd, bum yn gweithio yn Nwyrain Affrica am 11 mlynedd, i elusennau yn bennaf. Yn 1987 daethum i Brifysgol Bangor i weithio yn y “Centre for Arid Zone Studies” oedd yn golygu crwydro helaeth i wledydd dablygol. Wedi i mi ymddeol o’r Brifysgol yn 2006 bum yn gweithio dramor am rai blynyddoedd. ‘Rwyf wedi bod yn wirfoddolwr gyda Treftadaeth Menai ers 2010 a rhwng 2012 a 2017 bum yn gyfrifol am ddogfennau a gofalu am gasgliad yr amgueddfa.
Share this - Rhanwch hyn: