Cefnogi prosiect Glanfa’r Tywysog

Diolch am eich diddordeb ym mhrosiect Glanfa’r Tywysog. Efallai na wyddoch ddim amdanom neu efallai eich bod wedi cael  rhyw gysylltiad â Treftadaeth Menai o’r blaen. Efalllai eich bod wedi bod yn gwrando ar un o’r darlithoedd, wedi ymuno ag un o’r teithiau cerdded, neu wedi cyfranu rhywbeth i’r Casglaid. Gallech fod wedi bod yn rhan o’r gweithgareddau codi arian, hybu’r achos neu wirfoddoli yn yr Amgueddfa.   Efallai eich bod wedi defnyddio’r adeilad i ganu, i chwarae neu i fynychu cyfarfod cymunedol.

Beth bynnag yw eich cysylltiad wedi bod fe feddyliom y buasech yn hoffi gwybod sut  mae pethau yn dod ymlaen ym 2016.

Img2014-04-16_135724

Mae’n siwr eich bod yn gwybod fod Ymddiriedolaeth Treftadaeth Cymunedol Porthaethwy (Treftadaeth Menai) yn cydweithio gyda Menter Môn i ddatblygu Warws Glanfa’r Tywysog fel cartref newydd yr Amgueddfa. Cwblhawyd Rhan 1 o’r prosiect ym 2014 gyda gwaith adgyweirio’r adeilad i’w wneud yn ddiddos ac yn ddiogel (cliciwch yma i weld y manylion) fel ei fod yn barod am fuddsoddiad pellach. Enillodd y gwaith wobr yr “International Green Apple Award” am ofal arbennig i fanylion.

Clipboard02

Mae digwyddiadau wedi cymeryd lle yn barod yn y lleoliad hyfryd hwn, gan cynnwys cyngerdd gyda Catrin Finch, bandiau jas sipsiwn, bandiau a chorau lleol, ffeiriau crefft, digwyddiadau ynghlwm ag Wythnos Forwrol Môn a digwyddiadau bwyd fel Gŵyl Bwyd Môr y Fenai a’r “Foodslams”. Gellir gweld y coed pïn gwreiddiol yn strwythyr y tô ac mae’r muriau wedi eu hadfer i’w cyflwr gwreiddiol.

Mae tŷ Meistr y Lanfa wedi ei droi yn swyddfeydd sydd yn cael eu rhentu allan ac mae’r warws yn cael ei osod er mwyn cael sicrwydd ariannol ar gyfer yr adeilad tra mae ymgeisio am nawdd ariannol ar gyfer datblygu pellach yn mynd ymlaen.

Clipboard01

Yr ydym wedi cael nawdd Ewropeaidd ar gyfer y rhan nesaf o’r datblygiad yn barod ac ‘rydym yn brysur gyda’r cais am nawdd gan Gronfa Treftadaeth y Loteri a ffynonellau eraill ar gyfer y gweddill o’r costau.

Bydd y datblygiad gorffenedig yn cynnig adnoddau ar gyfer lluniaeth, arddongosfeydd tros dro a pharhaol ynghyd ag ystafelloedd ymgynull. Bydd yr atyniadau ymwelwyr ar gyfer pobol leol yn ogystal â’r ymwelwyr a bydd cyfleoedd i gyflogi rhai o’r gymuned.

Er mwyn ein cynorthwyo i gwblhau’r  prosiect yr ydym yn chwilio am lythyrau o gefnogaeth gan “gyfeillion” yr Amgueddfa” – pobol sydd yn cefnogi’r prosiect ac sydd yn edrych ymlaen i ymweld â’r Ganolfan yng Nglanfa’r Tywysog, i fwynhau ychydig o luniaeth  ac i alw i fewn ar yr arddangosfeydd sy’n canolbwyntio ar dref Pothaethwy, y Fenai ac wrth gwrs, y ddwy bont eiconaidd sy’n cysylltu Ynys Môn â’r Tir Mawr.

Gan fod gennych ddiddordeb, gobeithiwn y gallwch ddatgan eich cefnogaeth i ni. Wnaiff hi ddim ond cymeryd ychydig funudau ac mi wnaiff wahaniaeth mawr i’n prosiect. Cliciwch ar y cysylltiad, llanwch y ffurflen fer a gwasgwch “anfon”.

https://menaibridges.co.uk/cefnogwch-treftadaeth-menai/?lang=cy

Os mynnwch gallwch gael copi papur yng Nghanolfan Telford.

Sylwer. Elusen ydym sydd yn ddibynnol ar lawer o unigolion a sefydliadau hael am gymorth ariannol. Os hoffech roi cyfraniad ariannol i’r prosiect, buasem yn ddiolchgar pe baech yn cael golwg ar ein dalen gyfranu.

Diolch o galon am eich diddordeb.

Ymddiriedolwyr Ymddiriedolaeth Treftadaeth Gymunedol Porthaethwy

Share this - Rhanwch hyn: